B Grubu Yetkili Müessese

Telefon

0212 380 08 38

Bu aydınlatma metni, VİLLA YABANCI PARA TİCARETİ SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ’nin (bundan sonra “veri sorumlusu” veya “şirket” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun hükümleri uyarınca verisi işlenecek gerçek kişilerce aktarımı öngörülen aşağıda belirtilen kişisel veriler, şirketin veri tabanına kaydedilecektir.

A-VERİ SORUMLUSUNUN KÜNYESİ

UNVANI VİLLA YABANCI PARA TİCARETİ SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
MERSİS NO 0925001548800013
ADRES BÜYÜKDERE CD. NO:22 ŞİŞLİ KÜLTÜR VE TİC.MRK.108 KOT MĞ.NO.003B1
TELEFON 0212 380 08 38
FAX 0212 380 08 74
E-POSTA info@villadoviz.com.tr
KAYITLI E-POSTA (KEP) villa@hs02.kep.tr

B-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

Toplanan veriler: Telefon Numarası, Adres Bilgisi,

Kimlik Belgesi Sureti, (3.000 USD üzeri alım-satım işlemlerinde)

Ses kaydı (Yalnızca merkez ofise ait iletişim numaralarının aranmasında)

Amaç: Hatalı işlemlerin kontrolü, düzeltilmesi, geri alınması, telefonla sözlü olarak yapılan sözleşmelerin ispatı, gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurulması; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ve sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerektiğinde Gelir İdaresi Başkanlığı, SPK, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca talep edilebilecek bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Hukuki Sebebi : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Madde 2. Fıkrası a,ç,e,f bentlerinde belirtilen;

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 2. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

sebepleriyle bu bölümdeki kişisel veriler toplanmaktadır.

Toplama Yöntemi : Müşterilerin işlem yapmak için şubelere şahsen gelmesi veya telefon ya da e-posta yoluyla uzaktan işlem yapması sırasında, verilerini şirket personeline sözlü, yazılı veya elektronik ortamda aktarması, aktarılan verilerin personel tarafından bilgisayar ortamındaki kapalı devre bir yazılıma kaydedilerek, bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Verilerin Aktarımı : Şirket, “döviz alım satım işlemleri” sırasında, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yargılama ve soruşturma makamları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilir. Yasal mevzuat gereği paylaşılması zorunlu olan veriler dışında şirket elde ettiği kişisel verileri verisi işlenen kişinin açık rızası olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve elde edilen verilerin güvenliğini üst düzey koruma önlemleri ile sağlayacaktır.

 

GÜVENLİK KAMERALARI:

Toplanan veriler : Müşterilerin ve şirket personelinin kamera görüntüleri

Amaç: Şubelerin ve genel merkezin güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrol edilmesi, personel verimliliğinin artırılması ve çalışma koşullarının belirlenmesi, iş ilişkisinin ispatlanması, olası hatalı işlemlerin kamera görüntüleri vasıtasıyla ispatlanması ve işlem muhatabı müşterinin iletişime geçilmek üzere belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Hukuki Sebebi : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Madde 2. Fıkrası ç,e,f bentlerinde belirtilen;

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 1. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 2. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

sebepleriyle bu bölümdeki kişisel veriler toplanmaktadır.

Toplama Yöntemi : Şubelerde belirli noktalarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla kişilerin görüntüleri elde edilmekte ve otomatik yolla işlenmektedir.

Verilerin Aktarımı : Şirket, güvenlik kameralarının kaydetmesi suretiyle veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yargılama ve soruşturma makamları ile paylaşabilir. Yasal mevzuat gereği paylaşılması zorunlu olan veriler dışında şirket elde ettiği kişisel verileri verisi işlenen kişinin açık rızası olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve elde edilen verilerin güvenliğini üst düzey koruma önlemleri ile sağlayacaktır.

 

ŞİRKET PERSONELİNE AİT VERİLER

Toplanan veriler : İşe başvuranların özgeçmiş belgesi, işe alınan personelin özgeçmiş belgesi, kimlik belgesi sureti, vesikalık fotoğrafı, adli sicil kaydı, sağlık raporu, ikametgahı, nüfus kayıt örneği, telefon numarası,

Amaç: İş başvurusunda bulunan kişilerin değerlendirilmesi, iş görüşmesine çağrılması, özlük dosyasının oluşturulması, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat ile belirlenen diğer  yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketin ilgili personelle iş ilişkisini ispat etmesi, olası bir yargı sürecinde iddia ve savunma haklarını etkin şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

Hukuki Sebebi : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Madde 2. Fıkrası a,ç,e,f bentlerinde belirtilen;

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 2. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

sebepleriyle bu bölümdeki kişisel veriler toplanmaktadır.

Toplama Yöntemi : Şirkete ait e-posta adresine elektronik ortamda özgeçmişlerin iletilmesi, iş görüşmesine gelen kişilerin özgeçmişlerini fiziki olarak şirket yetkililerine veya personeline iletmesi, şirket tarafından hazırlanan iş başvuru formunu doldurması, işe alınan personelin özlük dosyasını tamamlamak üzere sağlık raporunu, adli sicil kaydını, kimlik belgesi suretini fiziki olarak muhasebe departmanına teslim etmesi ve muhasebe departmanının hem fiziki hem de elektronik ortamda özlük dosyası oluşturması suretiyle, bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik olmayan yollarla bu bölümde sayılan veriler işlenmektedir.

Verilerin Aktarımı : Şirket, çalışan personellerinden veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri, ilgili kamu kurumlarına gerekli beyannamelerin sunulması amacıyla hizmet almakta olduğu mali müşavirler, yasal mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Gelir İdaresi Başkanlığı, ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yargılama ve soruşturma makamları ile paylaşabilir. Yasal mevzuat gereği paylaşılması zorunlu olan veriler dışında, şirket elde ettiği kişisel verileri verisi işlenen kişinin açık rızası olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve elde edilen verilerin güvenliğini üst düzey koruma önlemleri ile sağlayacaktır.

C- VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca ;

“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e)7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,
 4. g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Veri sahibi, kimliğini doğrulayan bir belgeyi içeren ve kullanmak istediği hakkını açıkça ifade eden bir talebi info@villadoviz.com.tr adresine göndererek veya yukarıda A bölümünde verilen diğer iletişim kanallarını kullanarak şirkete iletmek suretiyle dilediği zaman haklarını kullanabilir.